අවුරුද්දට පණිවුඩයක්

අවුරුද්දට පණිවුඩයක්

අවුරුද්දට හිතන්න දෙයක්..!Director & Editor – Nadun AmarasingheDOP & Colourist – Purna DeegodagamageProduction Cordinator – Chethiya Chathushka | Nishad DulanjanaStill Photographer – Chethiya Chathushka – Liga ProductionsLocation Sponsor – Gayan RodrigoSponsored by – RADICALZ#videofactory #newyearmovie #lka

Gepostet von VIDEO Factory am Mittwoch, 11. April 2018

 

අවුරුද්දට හිතන්න දෙයක්..!

Director & Editor – Nadun Amarasinghe
DOP & Colourist – Purna Deegodagamage
Production Cordinator – Chethiya Chathushka | Nishad Dulanjana
Still Photographer – Chethiya Chathushka – Liga Productions
Location Sponsor – Gayan Rodrigo
Sponsored by – RADICALZ
#videofactory #newyearmovie #lka

Comments: