අළුත් අවුරුද්දට අරුතක්

අළුත් අවුරුද්දට අරුතක්

අවුරුදු සමරන සියළුම දෙනා සමඟ share කරන්න. යාළුවන්ටත් කියන්න. ඔබ සැමට සුභ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා! #SpreadLove #SpreadKindness #SpreadHumanity #TheRightSide

Gepostet von The Right Side am Donnerstag, 13. April 2017

 

අවුරුදු සමරන සියළුම දෙනා සමඟ share කරන්න.

ඔබ සැමට සුභ අළුත් අවුරුද්දක් වේවා!

#SpreadLove #SpreadKindness #SpreadHumanity #TheRightSide

 

 

 

 

Comments: